Dưỡng Sinh

Dưỡng Sinh

Thuật dưỡng sinh 4 mùa xuân hạ thu đông của Hải Thượng Lãn Ông

Ở nước ta từ thế kỷ thứ XVIII, Hải Thượng Lãn Ông đã xây dựng phép dưỡng sinh có nội dung phong phú và các yêu cầu tổng hợp về nếp sống vệ sinh văn hóa lành mạnh. Trong đó yếu tố nuôi dưỡng tinh thần và thể xác là hàng đầu. Lãn Ông xác định: tinh thần và thể chất được luôn luôn khang kiện thì sẽ tận hưởng hết tuổi thọ ngoài 100 tuổi mới có thể chết.