Tiên Chọn Ngày

Tiên Chọn Ngày

Thần Tiên Chọn Ngày Tốt Xuất Hành Đại Lộc

Tiên ông Hứa Chân Quân thấy người đổi tác phúc thi nguyện. Bái biểu thượng chương. Làm lễ nghinh tài. Xuất hành, buôn bán, nhận danh chức, thi học, cầu may. Hoặc có kẻ được phúc. Có kẻ tội (tai họa ) có nhà lê cầu đảo lại sinh ra tại họa. Phá tận con cháu như thế là tại sao ? Vì thế Tiên ông Chân Quân xét trong bản án Thiên Tào. Chỉ vì những kẻ không biết chọn ngày mà xuất hành. Không biết những ngày lục giáp (trong vòng 60 ngày) lục giáp tuần.