Kinh Dịch

Kinh Dịch

64 Quẻ Kinh Dịch Thông Thiên Địa

Dưới đây là đầy đủ 64 quẻ dịch lấy từ cuốn "Kinh dịch - Đạo của người quân tử" của học giả Nguyễn Hiến Lê